Argumenter for medlemskap i FLT

Det er mange gode grunner til å være medlem i FLT. Dette er ting som du kan bruke når du skal verve nye medlemmer. Men det er også nyttig å minne de medlemmene dere har om dette, når anledningen byr seg.

Her skal du få en rask gjennomgang av argumentene for medlemskap.

Et LO-forbund for arbeidsledere og tekniske funksjonærer

FLT er et fagforbund under LO-paraplyen. Vår visjon er å arbeide for et arbeidsliv med trygghet og utviklingsmuligheter for arbeidsledere og tekniske funksjonærer der du jobber og i privat sektor for øvrig.

Vår tariffavtale sikrer deg dialog og involvering, god lønn og etter- og videreutdanning ved behov. Vi vektlegge verdier som trygghet, samarbeid, kompetent og endringsvillig for å nå målet vårt.

Lønn og lønnsutvikling for arbeidsledere og tekniske funskjonærer

Med tariffavtale fra FLT slipper du å føle uro over ikke å bli verdsatt på linje med og etter samme mekanismer som andre arbeidsledere og tekniske funksjonærer.

FLT har kompetanse på hva som er riktig lønn for deg. Vi vet også hvordan lokal lønnspolitikk bør utformes for å kunne kombinere individuelle og kollektive trekk som er bra for medlemmene i rollen som arbeidsledere og tekniske funksjonærer.

Da får du en lønn som er individuelt tilpasset. Samtidig får du trygghet for at lønna kan justeres hvert eneste år som del av felles forhandlinger.

Inkludering i utvikling og endring

FLT er fagforbundet for arbeidsledere og tekniske funksjonærer. Medlemskap hos oss trygger mulighetene for å bli inkludert på egen arbeidsplass, og få delta i prosesser som handler om utvikling, samarbeid og endring.

Del B av hovedavtalen handler om hvordan samarbeid mellom partene på arbeidsplassen kan skje. Vi jobber for et godt og konstruktivt samarbeid med arbeidsgiver, for å sikre medlemmene deltakelse og medbestemmelse. Det er en holdning som våre medlemmer deler.

Vi tror at en tilknytning til arbeidsplassen du er stolt av, og medeierskap til prosessene der, øker din livskvalitet i hverdagen. Gjennom et godt samarbeid bidrar vi også til en positiv kultur for kontinuerlig forbedring og endring. Det gir bedriftene der vi har medlemmer en konkurransefordel.

Med etter- og videreutdanningsgaranti fra FLT kan du holde deg faglig oppdatert i arbeidslivet. Og du slipper stress med selv å finne tilbud som gir deg nødvendig oppgradering av kompetansen.

FLT er det eneste fagforbundet i verden som har sikret finansiering til etter- og videreutdanning gjennom tariffavtalen, og som eier sitt eget utdanningsselskap. Vi tilrettelegger og tilbyr deg høyskole- og universitetsutdanning samtidig som du fortsetter som yrkesaktiv.

Og – hold fast – for medlemmene i FLT er alt gratis! Du kan formalisere realkompetansen din, ta en bachelor- eller mastergrad, eller bygge ut grunnutdanningen din uten at det koster deg noe. Og du kan gjøre det når og slik du vil.

Alltid kompetent med etter- og videreutdanningsgaranti

Med vår etter- og videreutdanningsgaranti holder du deg attraktiv i arbeidslivet. Og du kan gjøre drømmen om karriereutvikling som arbeidsleder og tekniske funksjonær til virkelighet.

Tariffavtale og medlemskap i FLT gir trygghet for at ting foregår i ordnede former der du jobber. Samtidig er vi der for deg dersom noe ikke er i orden og du trenger hjelp.

Lokalt fagforeningsarbeid handler i stor grad om hjelp til selvhjelp. Men når det er nødvendig har FLT kompetansen, ressursene og avtaleverket som skal til for å gi deg den bistanden du trenger. Vi kan utgjøre en reell forskjell for deg.

Du skal oppleve oss som trygg, kompetent, samarbeidsorientert og endringsvillig. Det sikrer dine interesser og rettigheter slik at økt livskvalitet kan gå hånd-i-hånd med økt produktivitet i bedriften.

Balanse mellom arbeid og fritid tilpasset arbeidsledere og tekniske funksjonærer

Med tariffavtale fra FLT blir ditt arbeidsforhold verdsatt på linje med normen for andre arbeidsledere og tekniske funksjonærer. Og du slipper å være usikker på om du får gode, stabile rammer for arbeidet.

FLT har kompetanse på bruk av særlig uavhengig stilling, tilgjengelighetsteknologi og vilkår. Det gir deg en fornuftig tidsramme tilpasset jobben som arbeidsleder og tekniske funksjonær. Det gir trygghet i arbeidshverdagen og du kan yte ditt beste, til glede for kolleger og bedrift.

Størst er først

FLT er stemmen til arbeidsledere og tekniske funksjonærer i LO. Og LO er den arbeidstakerorganisasjon som blir spurt først og har størst politisk gjennomslag, uavhengig av farge på regjeringen.

Som medlem i et LO-forbund er du del av et velsmurt apparat for innflytelse. LO er først til å forhandle lønn hvert år, inviterer seg til flest Stortingshøringer, og sitter som arbeidslivets representant i flere politiske utvalg og prosesser enn noen andre.

FLT er opptatt av å forsvare den norske modellen og våre demokratiske arbeidslivstradisjoner. Vi mener at dette er Norges viktigste konkurransefordel og fortsatt springbrett for innovasjon, utvikling og bred deltakelse i arbeidslivet for alle.

FLT bruker sin innflytelse – direkte og gjennom LO – til å mene mye om lønn og arbeidstid, utdanning, industri- og næringspolitikk, og arbeidsmarkedspolitikk. For å nevne noe. FLT er et forbund som har klare meninger.

Gode forsikringsordninger

Som medlem i FLT kan du få gratis advokatbistand privat, med inntil 15 timer pr. år. Det kan for eksempel være bistand til å sette opp samboerkontrakt, leieboerkontrakt og testament, og hjelp ved svindel, ID-tyveri og nabokrangel.

Du får Norges beste innboforsikring, med lav egenandel, full dekning og ingen øvre erstatningssum. Det er ikke mulig å kjøpe seg en like god forsikring på det åpne markedet.

Du får reiseforsikring med topp dekning. Den gjelder på alle typer reiser for deg og familien, hele året. Den dekker blant annet hjemreise og behandlingsutgifter ved sykdom og avbestillingsforsikring for billetter.

Du får forsikring for behandling og økonomisk hjelp ved skader på fritiden. Den gjelder i hele verden og hele året, og kompletterer yrkesskadeforsikringen du skal ha i forbindelse med jobben. Forsikringen dekker blant annet behandlingsutgifter til lege, tannlege og fysioterapi som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold.

Du får en grunnforsikring som gir en engangsutbetaling ved dødsfall, uansett årsak, og som gjelder for deg, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 21 år. Forsikringen skal gi de etterlatte økonomisk støtte.

Gode bankordninger

Som medlem i FLT får du lav rente på boliglån, kredittkort og 1 time gratis økonomisk rådgivning hos Sparebank1. Unge under etablering får ekstra lav rente på førstehjemslån

Det var det! Nesten. For vi kunne lagt til flere andre ting, som for eksempel billig og bra strømavtale, rabatter på hoteller og rabatter på kulturtilbud. Men vi stopper her. Som du ser er det mange gode grunner til å være medlem i FLT.