Tett og fungerende samarbeid på bedriften

Å ha tiltro til hverandre er viktig

For å kunne bygge opp og ivareta et godt samarbeid mellom bedriften og medlemmet, er det mange faktorer som spiller inn. En god lederstil, og dialog med ledelsen og bedriften, er viktige faktorer. Spesielt må man ha en tiltro til hverandre – til at alle vil det beste for organisasjonen, sier Kent Roger Roger Buajordet, tillitsvalgt i FLT:

— Jeg har selv vært leder for mange personer i bedriften, og har observert andre ledere – sett hva som fungerer og ikke fungerer. Framgangsmåten kan til tider være problematisk, for eksempel når en leder blir kontaktet av andre fagforbund, noe jeg selv har opplevd. For tillitsvalgte er det viktig å forstå bedriften og organisasjonen, og hva det innebærer å drive og representere en organisasjon. Og så er det viktig å få en tillit til hverandre og bygge opp denne. Først da kan du stole på beslutningene til bedriften og ledelsen. Det gjelder også andre veien: Bedriften må kunne ta deg på ditt ord og stole på at dine innspill er viktige.

Gi rom for en uformell dialog med ledelsen

De uformelle samtalene er like viktige som de mer formelle, forteller Kent Roger:

— Stikk hodet kjapt innom ledelsen, og snakk jevnlig om ting som rører seg der ute. Holder man det kun til de faste møtepunktene, der det gjerne går lang tid mellom hver gang, kan man gå glipp av å kunne rydde opp i saker mye tidligere. Man kan snu skuta raskere dersom noe bør gjøres annerledes.

En god dialog med bedriften er også viktig for å kunne opprettholde det gode samarbeidet, særlig for ikke å la personlige saker skygge over unødvendig mye, utdyper Kent Roger.

Ombudsmannen og ordføreren: Å fungere i den todelte rollen som tillitsvalgt

Veldig mange tenker at tillitsvalgtrollen er en ombudsmannsrolle hvor man skal påse at lover og regler opprettholdes. Man skal ivareta enkeltmedlemmenes interesser og ofte være mot endringer. Dermed kan man glemme den andre siden av saken, nemlig ordførerens rolle. Ordføreren taler fellesskapets perspektiv og interesser, og inntar en mer samarbeidsorientert rolle der et samlet «vi» er viktig. I denne rollen er det en forståelse for hva fellesskapet mener og står for. Når vi spør om det er utfordrende å skulle være ombudsmann og ordfører samtidig, svarer Kent Roger at det ikke er så vanskelig:

— Enten det er snakk om ledere eller operatører, er vi alle mennesker. Vi har alle våre triggere som forteller hvordan vi motiveres og ønsker å nå mål. I min rolle som Lean-koordinator, er det viktig at jeg kjenner den jeg snakker med, hvordan de fungerer og hva deres ønsker er.

En toveis-kanal mellom bedriftsledelsen og medlemmene

Fra ledelsens side, er det viktig at medlemmene blir ivaretatt og at deres mål og strategiplaner blir anerkjent, utdyper Kent Roger:

— Man må ha med de tillitsvalgte som bidrar og fungerer som en budbringer ved at målene formidles til bedriften.

På den annen side skal de tillitsvalgte representere bedriften, og få med medlemmene på prosesser og beslutninger som skal gagne fellesskapets interesser, avslutter Buajordet:

— Fordi man ikke kan forhøre seg med alle 80–100 medlemmer om hver bidige avgjørelse, må disse avgjørelsene tas med styret i bedriften.

Å få et mandat til rollen som budbringer

Rollen som budbringer, ombudsmann og ordfører i tillitsvalgtvervet kan skaffes gjennom et ønske om å utvikle seg selv og sin kompetanse. Man må melde på behovet for at tillitsvalgtrollen, med alle disse underforståtte funksjonene, er noe bedriften ser verdien av å investere i, sier Kent Roger:

— Både teoretisk og praktisk kompetanse blir viktig i denne sammenhengen, for det er da du kan anvende den i en sammenheng. Det er viktig at bedriften er med på å opplære den tillitsvalgte på hvert enkelt arbeidsområde, og ikke bare overlate alt ansvaret til fagforeningen.

I et fellesskap kan vi se flere perspektiver

Det fellesskapet får til som individet ikke klarer like godt selv handler om at man da kan få frem flere perspektiver og sider ved en sak man ellers ikke ville fått tak på, avslutter Kent Roger:

— Når du har noen å diskutere med eller du har et nettverk, har du alltid noe å lære. Det er viktig å anerkjenne at du lærer noe selv når du ikke er innstilt på det eller tenker over det.