Hva koster en tariffavtale?

Det er slik at det koster en arbeidsgiver noe å inngå en tariffavtale med FLT. Men hvor mye? Det er fire poster i dette regnestykket. Vi bruker et eksempel fra tariffavtalene mellom FLT og NHO, Maskinentreprenørenes landsforening og Glass- og fasadeforeningen.

1. Avtalefestet pensjon (AFP)

Denne ordningen krever at bedriften hvert kvartal innbetaler 2,5 % av alle ansattes lønn mellom 1 og 7,1 G (grunnbeløpet i Folketrygden). De ansatte får da en tilleggsytelse som kommer på toppen av alderstrygden fra Folketrygden. Les mer om ordningen og premieberegning her.

2. Ekstra pensjonsytelse

Ekstra pensjonsytelse for de som har fått innvilget og starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av. Den gamle «sluttvederlagsordningen» med fast innbetaling kr 20 per måned opphører 1.1.2024 (men blir stående som et fond). Den erstattes med et ekstra tillegg fra «sliterordningen», som ble innført i 2018. Bedriften må derfor opprettholde premieplikt ut år 2023. I den nye sliterordningen må bedriften betale kr 20 per uke (kr 1.040 per år) for alle ansatte i bedriften. Les mer om ordningen og premieberegning her.

3. Opplysnings- og utdanningsfondet (O/U-fondet)

Det er midler fra O/U-ordningen som gjør det mulig for AOF og LO- forbundene å:

• tilby kurs til medlemmer og tillitsvalgte med fokus på temaer som produktivitet, miljø, økonomi og samarbeidsspørsmål

• utdanne arbeidsgivere og ansatte innenfor de samme temaene

• tilby enkeltstående opplæringstiltak

• utvikle tiltak som bidrar til økt verdiskapning

• stimulere til et best mulig samarbeid innenfor den enkelte bedrift

O/U-ordningen finansieres ved at bedriften betaler kr 46 per uke (2.392 per år) for alle ansatte. Les mer om ordningen og premieberegningen her.

4. Kostnader til etter- og videreutdanning

Dette er kostnader som følger avtalene til FLT spesielt. I våre tariffavtaler (overenskomst for arbeidsledere og overenskomst for tekniske funksjonærer) er det inngått en avtale om at bedriften skal betale kr 1.20 per time per ansatt (kr 2.340 per år for 100% stilling) til et etter- og videreutdanningsfond som FLT forvalter. Disse pengene går til vedlikehold og fornyelse av kompetansen til FLT medlemmer med tariffavtale.