Hvordan søke om støtte til rekruttering?

Avdelingstillitsvalgte kan søke forbundet om støtte til utgifter til rekruttering- og profileringsaktiviteter.

Hva kan det søkes om støtte til? 

 • Kjøp av plass til stand 
 • Leie av møterom 
 • Enkel bevertning 
 • Reiseutgifter i forbindelse med aktiviteten 
 • Utgifter til annonsering 
 • Leie av reklameplass (på tavle/buss-skur ol.) 
 • Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste. 

Hvor mye støtte kan dere få? 

Dere kan få refundert inntil 75% av totalbeløpet. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 100 prosent av påløpte kostnader. Dere får strø- og gaveartikler til rabatt i forbundets nettbutikk

Krav til søknaden 

Det må søkes før aktiviteten gjennomføres. Utform søknaden som en plan som beskriver: 

 • Hva dere vil oppnå med aktiviteten 
 • Hvem målgruppen er 
 • Hvor og når aktiviteten skal gjennomføres 
 • Hvor mye aktiviteten koster 

Det må vedlegges et budsjett med stipulert kostnad for de ulike poster. Søkes det refusjon for tapt arbeidsfortjeneste, skal søknaden spesifisere antall timer det forventes brukt til reise og gjennomføring av aktiviteten. 

Søknaden sendes forbundet på e-post postkasse@flt.no.

Utbetaling av støtte 

Innvilget støtte utbetales etter at aktiviteten er gjennomført. Det må sendes inn et prosjektregnskap med dokumentasjon på faktiske utgifter, samt en evalueringsrapport som beskriver måloppnåelse i forhold til aktivitetsplanen. Det kreves bekreftelse på timesats fra arbeidsgiver før det utbetales refusjon for tapt arbeidsfortjeneste.