Tariffavtale – din viktigste medlemsfordel

En tariffavtale er en den beste garantien for et godt arbeidsmiljø, forutsigbarhet og trygghet i arbeidsforholdet, og at du som medlem får den kompetanseutviklingen du trenger. En tariffavtale sikrer deg ordnede forhold rundt ansettelse, arbeidstid, lønn, overtid, ferie og kompetansetiltak utover minstekravet i lovverket.

Tariffavtalen er ditt viktigste arbeidsverktøy som tillitsvalgt. Hovedavtalen gir deg blant annet rett til å forhandle på vegne av medlemmene, og FLTs overenskomster sikrer ordnede forhold for de som er omfattet av tariffavtalen. Og det er nettopp rettighetene i tariffavtalen som vi mener er den viktigste medlemsfordelen du får som FLT-medlem med avtale. Jo flere medlemmer som har tariffavtale, jo sterkere står dere sammen. Bruk derfor tariffavtalen for det den er verdt i rekruttering og medlemspleie.

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale/overenskomst er en avtale som inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon (f.eks. FLT) og en arbeidsgiverorganisasjon eller direkte med en bedrift.

FLTs avtaler opprettes og godkjennes individuelt for hvert medlem. Det er altså ikke nødvendig, som i mange andre LO-forbund, å ha et visst antall organiserte medlemmer for få en tariffavtale på bedriften.

FLTs tariffavtaler forhandles hvert annet år. Dette kalles hovedoppgjør. Da forhandles det på både innholdet i avtalene og om penger (lønn). De årene det ikke er hovedoppgjør har man et mellomoppgjør hvor det kun forhandles om penger.​

Hva får du med FLTs tariffavtaler?

Våre avtaler gir deg som medlem rettigheter utover det som er regulert i arbeidsmiljøloven. FLTs avtaler er tilpasset deg som er funksjonær, og sikrer deg rettigheter som :

 • retten til å bli hørt i alle saker som har betydning for ditt arbeidsforhold.
 • rett til å bli representert av tillitsvalgte som taler din sak
 • rett til lokale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår
 • bedre betingelser enn loven når det gjelder arbeidstid og overtid
 • mulighet til å kvalifisere for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor
 • rett til diverse korte velferdspermisjoner med lønn
 • fem ukers ferie
 • gratis etter- og videreutdanning gjennom FLTs utdanningsselskap Addisco
 • mulighet for full lønn ved sykdom i minst tre måneder per år

Tariffavtalen – et nyttig gode også for arbeidsgiver

En tariffavtale koster for arbeidsgiver, særlig innmelding i LO-NHO ordningene (AFP), men bedriften også nytte av tariffavtalen:

 • Arbeidsgiver kan forholde seg tilde tillitsvalgte (som koordinerer informasjon, beskjeder og/ eller krav og konflikthåndtering) på vegne av flere, istedenfor med samtlige involverte. Arbeidsgiver ser av denne årsak vel så ofte den praktiske nytten av Hovedavtalens retningslinjer for konflikthåndtering som det de ansatte gjør.
 • Avtalefestede vilkår betyr forutsigbarhet for bedriften: de organiserte kan ikke streike i avtaleperioden (”fredsplikt”), og de har et nedfelt regelverk å forholde seg til ”svart på hvitt” når det gjelder å regulere forhold og klima mellom bedriftens ve og vel på den ene side, og de ansattes ve og vel på den andre.
 • Bedret trivsel og følelse av medansvar, delaktighet og medbestemmelse blant de ansatte kan føre til en produksjonsmessig effektivitetsgevinst som arbeidsgiveren i høyeste grad nyter godt av: mer verdiskaping = mer penger i kassa!