Hvordan gjennomfører du en forhandling?

Mange tillitsvalgte synes forhandlinger med bedriften er krevende. Men kjenner du reglene og forholder deg til prosedyrene, blir det straks litt enklere. Her gjennomgås kort forhandlingenes hvem, hva, hvordan og når, samt et par hva hvis-tilfeller.

Hva kan man forhandle om?

Det kan forhandles om alt som med tydelighet defineres i overenskomsten. I FLTs overenskomster fremgår det flere steder i klartekst at “det skal forhandles på bedriften om….” eller “overenskomsten er ikke til hinder for at det skal inngås avtale om …”. Det kan også forhandles om alle uenigheter mellom bedriften og medlemmene, selv om uenigheten ikke har tilspisset seg.

Hvordan går du fram i forhandlinger?

Når dere krever forhandlinger i en sak skal dere gjøre det skriftlig. Ikke ring arbeidsgiver eller gå inn på kontoret for å legge fram kravet. I det skriftlige kravet skal det framgå

• når dere ba om forhandlingsmøte

• hvorfor dere ber om møte og hjemmel for dette

• at dere vil ha skriftlig svar på forespørselen

Forhandlingsmøte skal avholdes seinest 8 dager etter at en av partene har framsatt krav om det.

Når kan dere forhandle?

Noen forhandlinger er faste hvert år, f.eks. lokale lønnsforhandlinger. Eventuelle særavtaler er ofte en del av lønnsforhandlingene. Ellers forhandler man når en av partene ber om/krever det.

Hva hvis bedriften ikke vil møte dere til forhandling?

Hvis tillitsvalgte ber om forhandlinger og arbeidsgiver nekter å møte, må tillitsvalgte ta kontakt med lokal avdeling. De tar eventuelt kontakt med FLT sentralt. FLT vil da se på saken og hvis FLT er enig med tillitsvalgte i at det er grunnlag for forhandlinger, tas dette opp mellom FLT og NHO.

Hva hvis dere ikke blir enige med bedriften i forhandling?

Hvis partene er uenige skal det skrives en uenighetsprotokoll. Se for øvrig en egen film om protokollskriving her.

Gjennom protokollen stadfester man hva man er enige og uenige om. Den skal vise partenes syn i saken og hva dere ikke er enige om. Tillitsvalgt kan også kreve å få med et eget vedlegg til protokollen for å utdype sitt standpunkt og begrunnelse. Uenighetsprotokollen er grunnlaget for videre råd og veiledning fra forbundet.

Husk at du skal signere protokollen selv om dere er uenige. Signaturen betyr ikke at du har godtatt arbeidsgivers tilbud/argumenter. Men hvis du likevel er usikker eller det føles helt feil å signere, kan du be om en pause i møtet og ta en telefon til avdelingstillitsvalgte eller forbundet sentralt.

Begge parter skal signere, både ved enighet og uenighet. Hvis bedriften ikke vil signere er det faktisk et brudd på Hovedavtalen. Da må dere vurdere om saken skal tas videre via lokalavdelingen til forbundet sentralt.

Husk : Det er først når uenighet er stadfestet i protokollen kan forbundet sentralt eventuelt koples inn.

*Samtlige paragrafhenvisninger er fra Hovedavtalen mellom HK/FLT og NHO