Særavtaler og rammeavtaler

FLTs overenskomster er det som kalles  «rammeavtaler». Det betyr at mange av de rettighetene man har etter overenskomsten forutsetter at det etableres lokale avtaler i bedriftene. Overenskomsten gir partene en rett til å få opprettet lokale avtaler, og arbeidstakernes rettigheter sikres gjennom dette. 

Her følger en praktisk guide på hvordan du går frem for å fremforhandle en slik avtale.

Hva er særavtaler?

Særavtaler er avtaler mellom bedriften og arbeidstakere som omhandler ulike former for arbeidsvilkår. Partene står fritt til hva disse skal omhandle, men særavtalene kan imidlertid ikke gi svakere rettigheter enn det man har etter overenskomst eller lovverk. 

Som nevnt legger FLTs overenskomster opp til at særavtaler skal forhandles lokalt for visse arbeidsvilkår. Dette gjelder for eksempel for reiser, livsfasepolitikk, beredskapsvakt mv. Overenskomsten gir rett til å forhandle om disse tingene, og det forutsettes det at slike forhandlinger blir ført for at arbeidstakernes rettigheter skal bli ivaretatt. 

Ofte vil slike vilkår være inntatt i bedriftens personalreglement, eller følge av ”fast praksis” i virksomheten. Det er en fordel for de ansatte å få slike vilkår inn i en særavtale i stedet, slik at vilkårene ikke kan bli ensidig endret eller avsluttet fra arbeidsgivers side. Det som er avtalt i en særavtale, kan ikke sies opp uten at man følger oppsigelsesregler og det er ført forhandlinger mellom de lokale partene.

Hvordan få særavtale?

Tillitsvalgte bør gå gjennom de av FLTs overenskomster som gjelder i bedriften, og sjekke hvilke rettigheter som er forutsatt avtalt. Der overenskomsten gir forhandlingsrett, forutsettes det at tillitsvalgte bruker denne retten og forhandlet frem særavtaler. Dette gjøres best ved å sende en e-post til bedriftens ledelse der du viser til bestemmelsen, og ber om forhandlinger med bedriften i henhold til den aktuelle paragraf i overenskomsten.

Når forhandlingene er gjennomført, er det viktig å få formulert særavtalen skriftlig, og få den signert fra begge parter. Du finner en mal på hva som må være med i en særavtale (avtalens formkrav) under her.

Ved eventuell fremtidig uenighet om gyldighet, vil det, dersom avtalen følger riktig formkrav, være enklere å forfølge deres krav.