Særavtaler og rammeavtaler

FLTs overenskomster er det som kalles  «rammeavtaler». Det betyr at mange av de rettighetene man har etter overenskomsten forutsetter at det etableres lokale avtaler i bedriftene. Overenskomsten gir partene en rett til å få opprettet lokale avtaler, og arbeidstakernes rettigheter sikres gjennom dette. 

Hva er særavtaler?

Særavtaler er avtaler mellom bedriften og arbeidstakere som omhandler ulike former for arbeidsvilkår. Partene står fritt til hva disse skal omhandle, men særavtalene kan imidlertid ikke gi svakere rettigheter enn det man har etter overenskomst eller lovverk. 

FLTs Overenskomster er “bransjeoverskridene”. Det betyr at man kan være svært forskjellige typer bedrifter og stillinger, men likevel ha den samme overenskomsten. Derfor legger overenskomstene opp til at det er mye som avtales nærmere lokalt – overenskomsten gjør det klart at man har RETT til å forhandle, men sier mindre om resultatet av forhandlingene.

FLTs overenskomster legger opp til at særavtaler skal forhandles lokalt for visse arbeidsvilkår. Dette gjelder for eksempel for reiser, livsfasepolitikk, beredskapsvakt mv. Våre overenskomster gir rett til å forhandle om disse tingene, og det forutsettes det at slike forhandlinger blir ført for at arbeidstakernes rettigheter skal bli ivaretatt. 

Ofte vil slike vilkår være inntatt i bedriftens personalreglement, eller følge av ”fast praksis” i virksomheten. Det er en fordel for de ansatte å få slike vilkår inn i en særavtale i stedet, slik at vilkårene ikke kan bli ensidig endret eller avsluttet fra arbeidsgivers side. Det som er avtalt i en særavtale, kan ikke sies opp uten at man følger oppsigelsesregler og det er ført forhandlinger mellom de lokale partene.

Full utnyttelse av avtaleverket får man imidlertid først dersom man benytter seg av disse mulighetene lokalt, fordi man gjennom særavtaler kan fremforhandle goder og ordninger som er tilpasset den lokale bedriften.

Hvordan få særavtale?

Her følger noen tips og råd :

  • Gå gjennom de av FLTs overenskomster som gjelder i bedriften, og sjekk hvilke rettigheter som er forutsatt avtalt. Dere kan bruke eldre tariffavtale som forhandlingskort til ny avtale.
  • Tenk igjennom hva slags forhold dere kunne tenke seg å ha særavtale om i deres bedrift. Involver medlemmene hvis dere ønsker det. Da får man en involvert og aktiv bedriftsgruppe.
  • Kan dere samarbeide med andre klubber i bedriften – vil dette gi dere større slagkraft?
  • Egentlig kun fantasien som setter grenser. Eksempler på særavtaler kan være gratis treningsmedlemsskap/trening, velferdsgoder, innarbeiding av inneklemte fridager, fleksitidsordninger, etc. 
  • Der overenskomsten gir forhandlingsrett, forutsettes det dere som tillitsvalgte bruker denne retten og forhandler frem særavtaler. Dette gjøres best ved å sende en e-post til arbeidsgiver der du viser til bestemmelsen, og be om forhandlinger med bedriften.
  • Lag en klar og tydelig avtaletekst – eliminer risiko for tvist om innholdet.
  • Tenk langsiktig – vil avtalen stå samfunns-/rettsutviklingen?
  • Gjelder avtalen for alle medlemmer? Husk klare retningslinjer for eventuelle unntak.
  • Husk at avtaler er rettslig bindende. Drøft med bedriftsgruppa før signering. Det er lov å gå i tenkeboksen.
  • Når forhandlingene er gjennomført, er det viktig å få formulert særavtalen skriftlig, å definere avtalens varighet og at avtalen signeres av begge parter. Ved eventuell fremtidig uenighet, vil det da være enklere å forfølge sitt krav. 

Lykke til !