Veien til tariffavtale og den tillitsvalgtes rolle

Som tillitsvalgt har du en viktig rolle i prosessen frem mot å få på plass tariffavtale for våre medlemmer. Veien til tariffavtale – fra et medlem melder seg inn til det får tariffavtale, og hva du trenger å gjøre gjennomgås her.

Hvordan få tariffavtale?

Innmeldingsprosessen i FLT er delt i to deler. En del som går på innmelding. Og en del som går på å opprette tariffavtale for medlemmet. FLTs tillitsvalgte er viktige i begge disse delene.

For å få tariffavtale kreves det at begge sider av innmeldingsblanketten fylles ut.

Medlemmet fyller ut del 1 selv og du som tillitsvalgt vil bli kontaktet av forbundet for å få fylt ut og signert del 2, som gjøres lokalt på bedriften.

Hvis FLT har medlemmer med tariffavtale på bedriften fra før

Har FLT tariffavtale opprettet i bedriften fra før ( det vil si flere FLT-medlemmer med avtale), kan nye medlemmer sende inn både del 1 og del 2. Hvis bedriften har signert på del 2, vil medlemmet med en gang bli registrert på tariffavtale.

Dersom bare del 1 er fylt ut, vil FLT foreta de nødvendige skritt for at nye medlemmer skal bli godkjent på tariffavtale. Dette gjøres ved at vi :

  • sjekker opp om det nye medlemmet kan registreres rett på allerede eksisterende tariffavtale ved bedriften, eller om en ny tariffavtale må søkes opprettet for medlemmet ved bedriften. Et eksempel på dette kan være om det nye medlemmet utfører en jobb som skulle tilsi at hen er arbeidsleder, mens øvrige FLT-medlemmer som har tariffavtale på bedriften eksempelvis er tekniske funksjonærer.
  • kontakter deg som tillitsvalgt på e-post og informerer om at du har et nytt medlem på bedriften.

Du som tillitsvalgt :

1. fyller ut del 2 av innmeldingsskjemaet.

2. signerer skjemaet og får også bedriftens signatur på dette.

3. sender inn skjemaet til forbundet.

Dette utløser et krav om tariffavtale for medlemmet.

Hvis FLT har ikke tariffavtale med bedriften fra før

Hvis et medlem som skal inn på en eksisterende avtale, er prosessen i grove trekk den samme, men mer av jobben gjøres lokalt av deg som tillitsvalgt.

  1. Den tillitsvalgte må sammen med bedriften fylle ut del 2 av innmeldingen eller et endringsskjema.
  2. Bedriften har de samme valgmulighetene som over, de kan si «Ja», de kan si «Nei, feil stilling» eller de kan si «Nei, vil ikke».
  • Sier de Ja, er avtalen i boks og prosessen er ferdig.
  • Sier de Nei, må du som tillitsvalgt be om å få bedriftens begrunnelse i et møte og skrive en uenighetsprotokoll fra dette møtet, og sende protokollen inn til forbundet. Hvis bedriften ikke vil skrive en slik protokoll, så sender du inn del 2 med påskrift om at bedriften ikke vil signere.

I disse «nei-sakene» tar forbundet tar prosessen herfra.

I begge tilfeller har bedriften eller bedriftens arbeidsgiverforening én måned på å komme med eventuell skriftlig innsigelse. Når forbundet får svar, får medlemmet beskjed om at tariffavtalen er gjort gyldig eller ikke for vedkommende.

Veien frem til tariffavtale

Prosessen fra tariffavtalekravet sendes fra FLT til tariffavtalen er på plass kan ta tid. Noen ganger unnlater bedriften å svare på et tariffavtalekrav. Da vil forbundet purre og gi en endelig frist for tilbakemelding.

Hvis bedriften har innsigelser

Noen ganger har bedriften innsigelser mot et tariffavtalekrav. Innsigelsen skal begrunnes og sendes til FLT sentralt, ikke til medlemmet. Hva som skjer videre kommer an på begrunnelsen. Her kan to ting skje :

A

Hevder bedriften at medlemmet ikke har arbeidsoppgaver som kvalifiserer for FLTs tariffavtale, vil våre regionrådgivere ta kontakt og lose vedkommende videre i prosessen.

Som tillitsvalgt vil du også kontaktes og hvis nødvendig måtte bidra med informasjon.

Det er to mulige utfall:

1. Arbeidsoppgavene tilsier at medlemmet kan få tariffavtale. Da krever FLT forhandlingsmøte med bedriften/arbeidsgiverorganisasjonen.

2. Arbeidsoppgavene tilsier ikke at medlemmet kan få tariffavtale. Da må FLT trekke kravet, men vil gi medlemmet råd om å melde seg inn i et fagforbund som passer arbeidsoppgavene/stillingen.

B

Hevder bedriften at de har tariffavtale med en annen fagforening som de mener medlemmet er omfattet av, krever FLT sentralt forhandlingsmøte med bedriften/arbeidsgiverorganisasjonen.