Hvordan får jeg tariffavtale med FLT?

Alle medlemmer i FLT har tilgang på tariffavtale. Hvordan et medlem skal gå fram for å få det avhenger av om det finnes tariffavtale i bedriften fra før. Her gjennomgås mulighetene og hva du som tillitsvalgt skal gjøre.

Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale/overenskomst er en avtale som inngås skriftlig mellom en arbeidstakerorganisasjon (f.eks. FLT) og en arbeidsgiverorganisasjon eller direkte med en bedrift.

Tariffavtalen regulerer bl.a ansettelse, arbeidstid, lønn, overtid, ferie og kompetansetiltak utover minstekravet i lovverket. Avtalen gir ansatte rett til å bli hørt i alle saker som har betydning for arbeidsforholdet. Avtalen legger til rette for god dialog og samhandling med arbeidsgiver.

En tariffavtale er en den beste garantien for et godt arbeidsmiljø, forutsigbarhet og trygghet i arbeidsforholdet, og at våre medlemmer får den kompetanseutviklingen de trenger.

Alternativer for å få til tariffavtaler for medlemmer

Alternativ A: FLT har allerede tariffavtale med bedriften

Slik går dere fram:

1. Tillitsvalgt hjelper vedkommende med å fylle ut del 2 av innmeldingsskjemaet.

2. Tillitsvalgt signerer skjemaet og får også bedriftens signatur på dette.

3. Tillitsvalgt sender inn skjemaet til forbundet.

Alternativ B: FLT har ikke tariffavtale med bedriften

Da må medlemmet sende forbundet en epost (postkasse@flt.no) om at man ønsker tariffavtale opprettet for seg.

I begge tilfeller vil forbundet sende et avtalekrav enten direkte til bedriften eller til arbeidsgiverforeningen, som har én måned på å komme med eventuell skriftlig innsigelse. Når forbundet får svar får medlemmet beskjed om at tariffavtalen er gjort gyldig for vedkommende.

Noen ganger unnlater bedriften å svare på et tariffavtalekrav. Da vil forbundet purre og gi en endelig frist for tilbakemelding.

Hvis bedriften har innsigelse

Noen ganger har bedriften innsigelser mot et tariffavtalekrav. Innsigelsen skal begrunnes og sendes til FLT sentralt, ikke til medlemmet. Hva som skjer videre kommer an på begrunnelsen.

A

Hevder bedriften at medlemmer ikke har arbeidsoppgaver som kvalifiserer for FLTs tariffavtale, vil våre regionrådgivere ta kontakt og lose vedkommende videre i prosessen.

Det er to mulige utfall:

1. Arbeidsoppgavene tilsier at medlemmet kan få tariffavtale. Da krever FLT forhandlingsmøte med bedriften/arbeidsgiverorganisasjonen.

2. Arbeidsoppgavene tilsier ikke at medlemmet kan få tariffavtale. Da må FLT trekke kravet, men vil gi medlemmet råd om å melde seg inn i et fagforbund som passer arbeidsoppgavene/stillingen.

B

Hevder bedriften at de har tariffavtale med en annen fagforening som de mener medlemmet er omfattet av, krever vi forhandlingsmøte med bedriften/arbeidsgiverorganisasjonen.