Hvordan får jeg tid til tillitsvalgtarbeid?

De fleste tillitsvalgte opplever at det er krevende å få tid til oppgavene som skal gjøres samtidig som de skal skjøtte jobben sin og ha fritid. Men det er faktisk hjelp å få i Hovedavtalen.

Hva sier Hovedavtalen?

Hovedavtalen § 5-6 sier at du som tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre dine oppgaver, og at dersom en av partene ønsker det skal det forhandles lokalt om hvor mye tid som skal avsettes.

Din hovedoppgave som tillitsvalgt er å være talsperson for FLTs medlemmer. Dette omfatter bl.a. å:

• Forhandle og eventuelt inngå avtaler på vegne av medlemmene når det gjelder uenigheter (tvistesaker), varige enigheter (lokale særavtaler) og midlertidige enigheter (permitteringer mv).

• Påse at bedriften følger de bestemmelser i tariffavtale, arbeidsreglement og arbeidsmiljøloven som de er forpliktet til.

• Løse opp i klagemål og konflikter som ansatte har overfor bedriften, eller som bedriften har overfor de enkelte ansatte.

• Presentere FLT for nyansatte og informere dem om medlemskap og fordelene ved å være organisert.

• Delta i drøftinger og forhandlinger etter Hovedavtalens bestemmelser.

Hva er “nødvendig tid”?

Som tillitsvalgte må du ha et arbeidsforhold som gjør deg i stand til å skjøtte ditt verv på tilfredsstillende måte. Dette er både i din og bedriftens interesse. Nødvendig tid er den faktiske tid som må brukes for å kunne:

• forberede og delta på drøftingsmøter og forhandlinger med arbeidsgiver

• forberede og gjennomføre møter med enkeltmedlemmer i forbindelse med spørsmål som gjelder lønns- og arbeidsforhold regulert i lov- og avtaleverk

Det er i første rekke du selv som tillitsvalgt som må vurdere hva som er nødvendig tid, men vurderingen må være veloverveid og knytte seg til arbeidet som tillitsvalgt. Behovet for tid vil variere fra bedrift til bedrift og fra bransje til bransje, så her må det brukes skjønn. Er det ryddige forhold i bedriften og arbeidsgiver forholder seg til lovens regler om medvirkning og innsyn, er det kanskje behov for å sette av mindre tid enn om de ikke gjør det. Så kan behovene for tid endre seg. For eksempel vil du i en nedbemanningssituasjon trenge mer tid som tillitsvalgt enn ved normal drift.

Hvordan får du “nødvendig tid”?

Er det uenighet om hvor mye tid som er «nødvendig», skal dette tas opp til drøfting med bedriften for å finne en løsning. Her er det ingen fasit, men det er viktig å se begge parters behov.

Hva som er tillitsvalgtarbeid fremgår av § Hovedavtalens § 5-1 og § 5-2. Dersom partene ikke blir enige om hvor mye tid som skal avsettes til tillitsvalgtes arbeid, skal det avholdes lokale forhandlinger mellom de tillitsvalgte og bedriften om saken.

Kommer dere ikke til enighet om hva som er nødvendig tid kan saken bringes videre til behandling mellom partene sentralt etter Hovedavtalen § 2-3.

Merk : Det er ikke er nødvendig å formulere tvisten som en tolkningstvist om Hovedavtalen. Det er tilstrekkelig at de lokale partene ikke blir enige om den tid som skal avsettes til tillitsvalgtes arbeid.

Må du bruke så mye tid til tillitsvalgtarbeid?

Om dine kollegaer kritiserer deg for at du er mye borte fra arbeidet for å skjøtte vervet som tillitsvalgt, kan du fortelle dem at du er valgt av FLT-medlemmene for å ivareta bl.a deres lønns- og arbeidsvilkår. For å gjøre den jobben på best mulig måte må du bruke tid til møter, forberedelser og skolering. Synligjør dine arbeidsoppgaver i nyhetsbrev eller epost til medlemmene. Det kan dempe kritikken og gjør samtidig at medlemmene føler seg inkludert og ivaretatt.

*Samtlige paragrafhenvisninger er fra Hovedavtalen mellom HK/FLT og NHO