Tillitsvalgtes rolle og oppgaver

Som tillitsvalgt er du valgt på bedriftsgruppas årsmøte etter Hovedavtalens bestemmelser. Melding om valget er gitt til bedriften og sendt til FLT. Og du har registrert deg som tillitsvalgt på Mine sider på flt.no. Hva nå?

Hva handler rollen som tillitsvalgt om?

«Vi har det jo ganske bra her på jobben, så vi trenger egentlig ikke en tillitsvalgt.» Hørt den før? Ofte bunner en slik kommentar i at man ikke vet hva en tillitsvalgt faktisk er. En tillitsvalgt har to roller i arbeidshverdagen.

1. Ombudsmann.

Tillitsvalgte skal påse at prosedyrer som er bestemt i lover og avtaler blir fulgt. Det sikrer forutsigbarhet og rettssikkerhet for alle. Hvor viktig dette er blir synlig for mange i situasjoner som nedbemanninger, ved oppsigelser mv. Her skal tillitsvalgte passe på at arbeidsgiver «følger boka» slik at det f.eks. ikke blir tilfeldig hvem som må gå.

2. Dialogpartner.

Tillitsvalgte skal hevde ansattes interesser i alle former for forhandlinger, drøftinger eller samarbeidsdialoger med arbeidsgiver. Slik blir ansattes interesser anerkjent og lyttet til som legitime i møtet med arbeidsgivers planer, meninger og verdier.

De ansattes rett til å ytre avvikende syn, meninger og interesser overfor arbeidsgiver er en sentral del av vårt demokrati. Dette er sikret i arbeidsmiljøloven § 4-2. Ved å legge til rette for dialog gjennom drøfting eller forhandling kan ansatte, gjennom tillitsvalgte, gi sine synspunkter og fremme krav før endelige beslutninger fattes av arbeidsgiver. På den måten styrkes også beslutningsgrunnlaget før viktige avgjørelser tas i bedriften.

For at denne dialogen skal være reell må ansatte og tillitsvalgte få nødvendig informasjon fra arbeidsgiver. Det krever også at arbeidsgiver har en holdning om at man møtes som likeverdige parter, slik Hovedavtalen sier.

Hvilke oppgaver har du som tillitsvalgt?

Grovt oppsummert har du fire hovedoppgaver:

1. Sikre medbestemmelse for de organiserte ansatte, i forhold som direkte og indirekte påvirker deres lønns- og arbeidsvilkår. Hovedavtalen beskriver en rekke slike forhold som du som tillitsvalgt skal drøfte månedlig med arbeidsgiver.

2. Forhandle på vegne av de organiserte ansatte. Det kan være i

• tvistesaker som handler om hvordan lov- og avtaleverk skal forstås

• bistandssaker på vegne av enkeltmedlemmer eller en gruppe medlemmer

• forhandling om lokale særavtaler som omfatter alle ansatte i bedriften

• forhandling om lokale samarbeidsavtaler mellom tillitsvalgte og bedriftsledelsen

3. Passe på lover og avtaler følges. I dette ligger også å passe på at ulike prosesser følger riktig prosedyre. Ja, som tillitsvalgt har du faktisk et ansvar for å passe på at arbeidsgiver ikke bryter lover og avtaler. Dessuten har du selv et ansvar for ikke å inngå avtaler med arbeidsgiver som er dårligere enn bestemmelsene i lov- og avtaleverk.

4. Medvirke til et godt samarbeidsklima i bedriften. Du skal

• bidra til et konstruktivt samarbeidsklima mellom arbeidsgiver og ansatte

• bidra til at tvister søkes løst ved forhandlinger med arbeidsgiver

• skaffe deg nødvendig kompetanse ved å delta i tillitsvalgtopplæring

• ikke tilskynde eller medvirke til ulovlige konflikter

• ikke legge ned vervet ditt i forbindelse med konflikt

• som tillitsvalgt ta hensyn til at produksjonen skal lide minst mulig skade

Hvilke rettigheter har du som tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt har du rett til innflytelse på vegne av de ansatte. Men det krever at du har et mandat til å opptre på vegne av medlemmene, og dette står i Hovedavtalen:

• Tillitsvalgte kan forplikte de organiserte ansatte i spørsmål som angår deres lønns- og arbeidsvilkår.

• Tillitsvalgte har rett å bistå medlemmer i klagemål overfor bedriften eller i ærend som bedriften har overfor det enkelte medlem. Dette innebærer blant annet å bistå medlemmer I møter med arbeidsgiver eller å forhandle på vegne av medlemmene.

For at du skal kunne utføre dine oppgaver som tillitsvalgt slik de er ment, har Hovedavtalen bestemmelser om de tillitsvalgtes arbeidsforhold. Det handler om:

• nødvendig tid til å utføre oppgavene (se for øvrig egen artikkel i verktøykassen om tid til tillitsvalgtarbeid)

• at du skal ha betalt for tillitsvalgtarbeid og møter både i og utenfor arbeidstid, og at arbeidsgiver ikke kan hevde at tillitsvalgtarbeid kun skal utføres på fritiden

• rett til å tjenestefri for å delta på tillitsvalgtopplæring mv

• rett til å tjenestefri når forbundet innkaller deg til møter og forhandlinger, når du skal delta i faglige delegasjoner eller brukes som foreleser/kursleder for forbundet.