Kompetansekartlegging i bedriftsgruppa/avdelingsstyret

En kompetansekartlegging handler om å få oversikt over ressursene i bedriftsgruppa/avdelingsstyret. En oversikt gjør det lettere å få til aktivitet og engasjere styremedlemmene i de oppgavene de passer best til.

Formålet med kompetansekartleggingen

Kompetansekartleggingen har to konkrete formål:

1. Avdekke kompetansehull og finne løsninger for å dekke disse, for å utvikle bedriftsgruppa.

2. Våge nytt: Å få oversikt over hva man er god på, er mindre god på og hva man mangler, kan utfordre til å tenke nytt og bidra til at tillitsvalgtarbeidet blir med lystbetont.

Hovedfasene i kartleggingen

Det er tre hovedfaser i en kompetansekartlegging:

1. Klargjøre mål og oppgaver for gruppa/styret: Hva skal kompetansen bidra til?

2. Hva finnes av kompetanse i dag? Hva trengs for å løse oppgavene og levere resultatene?

3. Avdekke behov for kompetansetilføring: Hva må tilføres det som finnes fra før?

Fase 1: Klargjøre mål og oppgaver

Her skal dere lage et grunnlag for å drøfte hvilken kompetanse dere som bedriftstillitsvalgte trenger for å gjøre en god jobb for medlemmene. Husk at kompetanse ikke har en verdi i seg selv, men må sees i lys av de oppgavene som skal løses; hvilken effekt kompetansen kan gi. Ta derfor utgangspunkt i oppgavene gruppa/styret har og hvilke behov dere som tillitsvalgte skal dekke for medlemmene på arbeidsplassen og for FLT.

OppgaveNår?Hvilke behov skal oppgaven dekke?

Fase 2: Hva finnes av kompetanse i dag?

• Hvilken kompetanse har dere i dag for å utføre de oppgavene gruppa/styret har?

• Ligger ansvaret på den personen som har beste kompetanse for å gjennomføre det? Eller bør flere styremedlemmer utfordres på å ta ansvar for at det dere har av oppgaver blir gjennomført? Hvordan kan alle i gruppa/styret inkluderes?

Ta en runde rundt bordet slik at hvert medlem i gruppa/styret får fortelle: Hva er jeg god på? Hva liker jeg å gjøre? Så kommenterer de øvrige i gruppa/styret på hva de mener at personen er god på. Det kan være en positiv opplevelse å få andres syn på ens kompetanse.

OppgaveHvilken kompetanse har vi for å løse oppggaven?Ansvar

Fase 3: Avdekke behov for kompetansetilføring

Her skal dere se nærmere på behovet for kompetansetilføring i gruppa/styret. Tilføring kan skje ved opplæring, men også på andre måter, f.eks. ved at de jobber sammen, man veileder hverandre, man deler erfaringer mv.

Fase 3 bygger på det dere gjorde i fase 1 og 2. Nå kan dere fylle ut følgende i skjemaet (se lenger ned):

• Hvilken kompetanse må tilføres i tillegg til det som finnes fra før i gruppa/styret? Dette skal dere definere som kompetansetiltak.

• Hvordan skal det gjennomføres?

• Når skal tiltaket gjennomføres?

• Hvem skal delta i kompetansetiltaket?

Denne oppgaven forplikter de enkelte styremedlemmene til å ta ansvar for bedriftsgruppas utvikling. Samtidig kan konkrete kompetansetiltak inspirere den enkelte til å lære seg noe nytt.

OppgaveKompetansetiltakHvordan?Når?Hvem?