Hvem gjør hva i avdelingens styre?

Avdelingens styre består av minst fem, høyst ni yrkesaktive medlemmer med minst tre vararepresentanter, som alle velges på avdelingens årsmøte. Styret leder avdelingen i samsvar med forbundets vedtekter for avdelinger, Landsmøtets og for øvrig avdelingens årsmøtevedtak.

Som i bedriftsgruppas styre, består avdelingsstyret av ulike verv som alle har egne oppgaver.

Avdelingsleder

 • Lederen har det viktigste tillitsvervet i styret og er den ansvarlige.
 • Lederen skal være en samlende faktor og ha oversikt over de saker som skal behandles.
 • Lederen skal være en god administrator og delegere oppgaver til styremedlemmene.
 • Leder skal lede – ikke drive – avdelingen.
 • En leder skal vær en veiviser, som ved å arbeide gjennom andre sørger for at målene blir nådd.
 • En god leder skal evne å trekke med seg hele styret, slik at de sammen skaper rom for aktivitet og kreativitet. Leder skal forberede og tilrettelegge behandling av saker og er ansvarlig for de vedtak som fattes.
 • Lederen skal i samarbeid med sekretæren sørge for at årsberetninger, regnskap og melding om valg blir sendt til forbundet.
 • Lederen er økonomisk ansvarlig for avdelingen etter norsk lov.
 • Lederen velges på årsmøtet.

Nestleder

Nestleder er avdelingsleders stedfortreder, og leder må derfor sørge for at nestleder alltid er orientert og oppdatert, slik at han/hun kan hoppe inn på kort varsel. Det er viktig at leder og nestleder har et godt samarbeid. Nestleder kan ha tildelt spesielle oppgaver, og sitter i avdelingens arbeidsutvalg.

Sekretær

 • Skriver protokoll fra styremøter og medlemsmøter
 • Fører avdelingens korrespondanse i samråd med avdelingsleder
 • Utarbeider handlingsplaner, rapporter og beretninger
 • Skriver referater til pressen, annonser, reklame og lignende
 • Sørger for annonsering og kunngjøring av møter
 • Arkiverer avdelingens arbeid

 Kasserer

Som kasserer har du et stort ansvar og noen viktige plikter.

 • Kasserer forvalter og bokfører avdelingens økonomiske midler ( slik som kontingentinntekter og utgifter til avdelings – og medlemsaktiviteter).
 • Kasserer fører oversikt over inn- og utbetalinger, signerer på bilag og informerer om avdelingens økonomiske stilling på årsmøte.
 • Kasserer er prokura sammen med leder.
 • Kasserer sitter i avdelingens arbeidsutvalg.

Vi anbefaler alle valgte avdelingskasserere å ta LO Favør sitt økonomikurs for kasserere.

Dette kurset gir en god opplæring i sentrale deler av din kassereroppgave, som innføring i regnskap og sentrale økonomibegreper og hvordan avdelingen skal registreres i Brønnøysundregisteret.

Styremedlem i avdelingsstyret

Som styremedlem har du møte – , tale – og forslag – og stemmerett i avdelingen. I tillegg kan du ha spesielle ansvarsområder. Dette kan være områder som medlemspleie, verving, studieleder eller studenttillitsvalgt.

 Alle styremedlemmer har i kraft av at de er valgt som avdelingstillitsvalgte ansvar for å:

 • Å holde seg orientert om hva som skjer i avdelingen og hva avdelingsstyret jobber med
 • At styret jobber som en enhet, hvor alle er informert og åpent deler informasjon med hverandre.
 • At styremedlemmene er lojale til beslutninger som er tatt. Illojalitet og splid innad i avdelingsstyret kan ha en enorm ødeleggende effekt på arbeidet, tilliten og troverdigheten til avdelingen.
 • At man tar en aktiv rolle som styremedlem, og på den måten er med på å sikre en god arbeidsfordeling innad i gruppa.