Avdelingens oppgaver

Hva som er avdelingens oppgaver og hvordan en avdeling skal driftes finner dere nedfelt i FLTs Normalvedtekter for avdelinger. Der heter det at avdelingen blant annet skal:

 • Bistå medlemmer og tillitsvalgte ute på arbeidsplassene
 • Ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen.
 • Bistå regionen med å initiere rekrutteringstiltak i avdelingen gjennom lokal kunnskap om arbeidsmarkedet, studiesteder og skoleringstiltak.
 • Bistå med at det blir opprettet bedriftsgrupper der det er grunnlag for det, og at det velges et styre i bedriftsgruppene.
 • Sørge for informasjon og kunnskap til medlemmene.
 • Informere om arbeidslivets organisasjoner, dets virke og rolle i næringsliv og samfunn for øvrig på utdanningssteder.

Hva innebærer disse oppgavene ?

Juridisk bistand

FLT er bygget opp på så måte at medlemmer som trenger råd eller juridisk bistand skal få det så lokalt og nært som mulig. Her spiller avdelingen en viktig rolle.

Som organisert i FLT er alle medlemmer tilknyttet til en lokal avdeling. Avdelingstillitsvalgte kan bistå bedriftstillitsvalgte og medlemmer som ikke har tillitsvalgte på sin arbeidsplass i konflikter og spørsmål som måtte oppstå. Dette kan være i §15-1-møter knyttet til oppsigelsessaker i henhold til Arbeidsmiljøloven, men også organisatorisk bistand i form av hjelp til rekruttering eller å få plass en bedriftsgruppe/et styre.

MERK : Som avdelingstillitsvalgte har dere ikke hjemmel i Hovedavtalen eller overenskomstene når dere bistår medlemmer og tillitsvalgte juridisk. Arbeidsgivere vil kunne stille spørsmål om hvilken rett dere har til å representere et medlem eller bistå en tillitsvalgt på en bedrift. Hjemmelen ligger først og fremst i Arbeidsmiljøloven.

Dersom en juridisk konflikt fortsatt skulle bestå selv etter at bedriftstillitsvalgte og avdelingstillitsvalgte har vært i saken, kan forbundets arbeidslivsavdelingen bistå. Våre rådgivere/jurister reiser ut til bedrifter og avholder forhandlingsmøter med arbeidsgiver, og dersom dette ikke skulle føre frem, vil de også føre saken hele veien frem til en løsning – enten ved forlik eller rettsak. I slike saker vil bedriftstillitsvalgte og avdelingstillitsvalgte som er involvert i saken måtte være behjelpelig med blant annet dokumentasjon.

Organisatorisk bistand

En av avdelingens viktigste oppgaver er å bistå med å opprette bedriftsgrupper og få valgt bedriftstillitsvalgte. Her har dere som avdeling et viktig arbeid med å spre informasjon fra forbundet til medlemmer og tillitsvalgte ute på bedriftene, være gode ambassadører for FLT og følge opp henvendelser fra medlemmer som ønsker å danne klubb. Ta gjerne hjelp av forbundets regionrådgivere i dette arbeidet, de er gode å ha med på laget i informasjonsmøter så vel som i årsmøter.

Medlem – og tillitsvalgtopplæring

Alle avdelinger i FLT kan om støtte fra forbundet til kurs – og konferanser . Konferanser er opplæring av kortere varighet rettet mot avdelingens medlemmer, tillitsvalgte og/eller styre. Dere kan søke om støtte til å få avholde kurs fra forbundets standardkurs og til avdelingskonferanse, regionkonferanse og konsernkonferanse. Her finnes det ferdige læreplaner som kan fås fra forbundet. Avdelinger som ønsker å skape sin egen konferanse kan søke om støtte til egendefinerte konferanser.

Se her hvordan søke støtte til konferanser

Rekrutteringsarbeid

Rekruttering

Basert på deres lokalkunnskap, skal avdelingen ta initiativ til rekrutterende aktiviteter som kan verve nye medlemmer til forbundet. Nye medlemmer kommer sjelden av seg selv, og her vil samarbeidet med de bedriftstillitsvalgte i deres avdeling og med regionrådgiver være til god hjelp.

Er det vanskelig å vite hvor dere skal begynne? Et tips kan være å begynne med hvilken målsetning dere har for vervearbeidet, og hva dere ønsker å oppnå. Har dere en oppfatning av hva som er potensielle medlemmer og hvor de finnes ? Regionrådgiverne kan bistå avdelingen i planleggings-, gjennomførings – og evalueringsarbeidet, men husk at regionrådgiverne ikke skal overta avdelingens oppgaver, men være en tilleggsressurs i avdelingens rekrutteringsarbeid.

Alle avdelinger kan søke forbundet om økonomisk støtte til rekrutterende aktiviteter.

Se her hvordan søke støtte til rekruttering – og profilering

Profilering

En demokratisk medlemsorganisasjon forutsetter en aktiv og åpen kommunikasjon med medlemmene. Medlemmene skal ha best mulig innsikt og kunnskaper om forbundet og bli kjent med rettigheter og plikter som medlem av forbundet.

Det er avdelingens oppgave å videreformidle informasjon fra forbundet og å sette medlemmene i stand til å få bakgrunn for egne meninger. Gjennom et aktivt informasjonsarbeid lokalt er avdelingen med på å

 • skape eller opprettholde gode relasjoner til omgivelsene
 • gi medlemmene best mulig innsikt og kunnskap om forbundet, rettigheter og plikter
 • gi medlemmene mulighet til å påvirke
 • gjøre forbundet kjent for potensielle medlemmer

Hva kan dere informere om?

 • Egne planer og aktiviteter
 • Informasjon fra forbundet
 • Nyheter fra forbundet
 • Saker som avdelingen er opptatt av og jobber med

Bærer dere på en idé om hva dere tenker å viktig å profilere lokalt i deres avdeling og en plan på hvordan, kan dere søke forbundet om økonomisk støtte til profileringsarbeid.